ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน article

"กรุ๊ปส่วนตัว  ทัวร์คุณภาพ" 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ กรุ๊ปส่วนตัว 4 วัน 3 คืน เที่ยวสบายๆ เหมาะกับผู้ใหญ่ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

กรุ๊ปส่วนตัว 6- 9 ท่านๆละ 22,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)  **บริการฟรี Pocket Wifi

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป - พิพิธภัณฑ์เซารามิค - ถนนโบราณซานเสีย (-/L/D)

วันที่สอง   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซัน - ไทเป 101 - ซิเหมินติง(B/L/D)

วันที่สาม   บ่อน้ำร้อน Hell Valley – พิพิธภัณฑ์เป่ยโถว - วัดเป่าอัน - ตลาดกลางคืน(B/L/-) 

วันที่สี่     อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานวีรชน - วัดซิงเทียน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป กรุ๊ปส่วนตัวทัวร์ไต้หวัน ไทเป กรุ๊ปส่วนตัว

 
ทัวร์ลาว